| ВХОД  |  РЕГИСТРИРАЙ СЕ  | GOOGLE  | 

Статии

2007-04-04, 14:25:23 обратно
Финансиране от европейските и структурните фондове
aвтор: Б. Кацарски


За периода 2007-2013 г. Европейският съюз ще отпусне на България 7 млрд. евро. Разработени са 7 оперативни програми, по който ще се отпускат средства от европейските фондове. Независимо от това, че приоритетните сфери за финансиране са различни изискванията към проектите са сходни.


При разработването на проект за структурните фондове e важно да се знаят следните основни и общовалидни правила за разработването на успешна идея.Важно е проектът да отговаря на някой от приоритетите на 7-те оперативни програми. Концепцията на бенефициента трябва да е обоснована финансово, икономически и в социален аспект, т. е. да има потребност или проблем в приоритетен сектор, за които да се търси практическа реализация. Пулучаващият средства трябва да докаже в проекта си, че разполага с необходимият паричен ресурс за съфинансирането на предвидената дейност.
Описанието на проектната идея трябва да включва: обща цел, специфична цел, доказване на необходимостта от проекта, описание на дейностите по проекта, план за действие, очаквани резултати след изпълнение на проекта, бюджет за изпълнение, очаквани източници на финансиране.
Проектът се описва във формуляр за кандидатстване (апликационна форма) и се подава в междинното звено. Ако по дадена програма не съществува междинно звено, проектът се подава в управляващия орган. Апликационните форми се представят на хартиен и електронен носител.Подаденият проект преминава през няколко нива на одобрение. Първото е административна проверка. Проверява се документацията дали е попълнена коректно. Следват оценка за правото на кандидатстване, проверка дали проектната идея отговаря на приоритетите на съответната оперативна програма и проверка на допустимостта на разходите. Последната включва проверка на разходите, които подлежат на финансиране. Ако в проекта са предвидени разходи, които не подлежат на финансиране по изискванията на ЕС, те няма да бъдат включени в субсидията на кандидата и трябва да бъдат набавени от бенифициента.
След като приключи оценяването на проекта, се изготвя доклад до Договарящия орган (междинно звено или управляващ орган). Списъкът с всички подадени проекти се представя на Управляващия орган. Той има последна дума по проекта.


В срок от 15 дни, след като договарящият орган е взел решение, кандидата ще бъде уведомен за одобряването или отхвърлянето на исканието за финансиране . За неодобрените проекти се представя подробна обосновка на причините за отхвърлянето. Средната продължителност на подбор и оценка на проект е 60-100 дни.


Изпълнението на проекта започва с подписването на договор между бенефициента и Управляващия орган. Когато се налагат тръжни процедури за изпълнение на части от проекта, те ще се извършват съгласно българската нормативна база.


Докато тече процесът на изпълнение на проекта, възстановяването на изразходваните средства ще се извършва след представяне на разходно-оправдателни документи (фактури) и доклади, съгласно условията на сключения договор за отпускане на безвъзмездната помощ.


Периодично ще се наблюдава степента на изпълнение на проекта. Ще се представят Доклади за напредъка по изпълнението на проекта. Това е необходимо, за да се постигне контрол на зададените срокове и дейности.


Приключването на проекта отново се осъществява с представянето на доклад. В този документ се описват постигнатите резултати и въздействието, което е оказал за подобряването на съответния сектор. След одобряване на доклада бенефициентът получава окончателно разплащане.
                                                               МОДА и СТИЛ
©Copyright 2007 by i-rechnik.info-термини магат да бъдат използвани ако бъде посочен източника!